Volume 1, Issue 4

Tomonori Akagi1), Masafumi Inomata1), Suguru Hasegawa2), Yousuke Kinjo2), Masaaki Ito3), Yosuke Fukunaga4), Akiyoshi Kanazawa5), Hitoshi Idani6), Seiichiro Yamamoto7), Koki Otsuka8), Shungo Endo9), Masahiko Watanabe10)
, Japan Society of Laparoscopic Colorectal Surgery

October 30, 2017; doi: dx.doi.org/10.23922/jarc.2017-012