Author: d-master

Hideyuki Ishida1), Tatsuro Yamaguchi2), Kohji Tanakaya3), Kiwamu Akagi4), Yasuhiro Inoue5), Kensuke Kumamoto6), Hideki Shimodaira7), Shigeki Sekine8), Toshiaki Tanaka9), Akiko Chino10), Naohiro Tomita11), Takeshi Nakajima12), Hirotoshi Hasegawa13), Takao Hinoi14), Akira Hirasawa15), Yasuyuki Miyakura16), Yoshie Murakami17), Kei Muro18), Yoichi Ajioka19), Yojiro Hashiguchi20), Yoshinori Ito21), Yutaka Saito22), Tetsuya Hamaguchi23), Megumi Ishiguro24), Soichiro Ishihara9), Yukihide Kanemitsu25), Hiroshi Kawano26), Yusuke Kinugasa27), Norihiro Kokudo28), Keiko Murofushi29), Takako Nakajima30), Shiro Oka31), Yoshiharu Sakai32), Akihiko Tsuji33), Keisuke Uehara34), Hideki Ueno35), Kentaro Yamazaki36), Masahiro Yoshida37), Takayuki Yoshino38), Narikazu Boku23), Takahiro Fujimori39), Michio Itabashi40), Nobuo Koinuma41), Takayuki Morita42), Genichi Nishimura43), Yuh Sakata44), Yasuhiro Shimada45), Keiichi Takahashi2), Shinji Tanaka46), Osamu Tsuruta47), Toshiharu Yamaguchi48), Kenichi Sugihara49), Toshiaki Watanabe9), Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum

January 19, 2018; doi: dx.doi.org/10.23922/jarc.2017-028

Tomonori Akagi1), Masafumi Inomata1), Suguru Hasegawa2), Yousuke Kinjo2), Masaaki Ito3), Yosuke Fukunaga4), Akiyoshi Kanazawa5), Hitoshi Idani6), Seiichiro Yamamoto7), Koki Otsuka8), Shungo Endo9), Masahiko Watanabe10)
, Japan Society of Laparoscopic Colorectal Surgery

October 30, 2017; doi: dx.doi.org/10.23922/jarc.2017-012